บุคลากร

นางดาราวรรณ รอดสิน
ศ.บ. สังคมศึกษา

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นางสาวชนิศากาญจน์ ธรรมวัติ

น.บ. นิติศาสตร์

นางสาวสุธาสินี หาญชนะ

ศศ.บ. ประวัติศาสตร์

นางสาวนฤมล ดวงชาทม

ศศ.ม. นวัตกรรมการท่องเที่ยว

นางปิยะนุช ส่องแสง

นางฉวีวรรณ สาริบุตร

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ นางสริญญา-โคตรสำราญ.jpg รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ น.ส.สุทธีรา-มีชัย.jpg

นางสริณญา  โครตสำราญ

นางสาวสุทธีรา  มีชัย