เลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี

นายธาตรี พิบูลมณฑา นำข้าราชการครู ที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี ออกมาใช้สิทธิ์ตนเองในการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด กำหนดให้มีการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ เพื่อคัดเลือกผู้แทนฯ เข้าดำรงตำแหน่งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ และทำหน้าที่แทนผู้แทนสมาชิกชุดเดิม ที่จะหมดวาระลง ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ที่จะถึงนี้